Khách hàng mà anh nói có phải chính anh?

Khách hàng mà anh nói có phải chính anh?

Khách hàng mà anh nói có phải chính anh?

Thôi anh đừng có mà bịa đặt nữa đi nha.