Khẩu hiệu: bình tĩnh tự tin và viết đúng chính tả

Khẩu hiệu: bình tĩnh tự tin và viết đúng chính tả

Cứ phải viết đúng chính tả mới đi vào tranh luận được.