Khi chiếc lá cuối cùng rơi ta sẽ không chơi chứng khoán nữa

Khi chiếc lá cuối cùng rơi ta sẽ không chơi chứng khoán nữa

Khi chiếc lá cuối cùng rơi ta sẽ không chơi chứng khoán nữa

Thôi cất đi mai lại mang ra ngắm tiếp.

Meme liên quan: