Khi đứa bạn định hét tên phụ huynh mày cho cả lớp biết - câm mồm

Khi đứa bạn định hét tên phụ huynh mày cho cả lớp biết - câm mồm

Câm mồm ngay con choá!

Xem thêm: