Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu ngạo một chút đã là thừa

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu ngạo một chút đã là thừa

Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu ngạo một chút đã là thừa

Comment ảnh này và các status khoe đồ khoe của.