Khiếp liêm sỉ còn đúng 1 tí

Khiếp liêm sỉ còn đúng 1 tí

Khiếp liêm sỉ còn đúng 1 tí

Liêm sỉ của mấy đứa bạn thân còn ít hơn thế này nhiều.