Khổ qua - Cái ly - Đầu ti (Quality - chất lượng)

Khổ qua - Cái ly - Đầu ti (Quality - chất lượng)

Khổ qua - Cái ly - Đầu ti (Quality - chất lượng)

Khi bạn muốn khen ai đó "chất lượng" nhưng lại muốn hack não họ.