Khoan đã, để tao khoan đã

Khoan đã, để tao khoan đã

Giờ bảo khoan, thì nên khoan hay là khoan khoan?

Xem thêm: