Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Cười, khóc hay khinh bỉ bây giờ? Gấu trúc nhiều mặt.

Xem thêm: