Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Không biết nên trưng bộ mặt nào ra

Cười, khóc hay khinh bỉ bây giờ? Gấu trúc nhiều mặt.

Meme liên quan: