Không cần gọi bác sĩ nữa, hãy gọi mục sư đến

Không cần gọi bác sĩ nữa, hãy gọi mục sư đến

Vì bây giờ chỉ có chúa mới cứu rỗi được linh hồn của mày. mời mục sư đến đi meme

Xem thêm: