Không được đánh khách hàng meme - đánh khách hàng hằn vết tay

Không được đánh khách hàng meme - đánh khách hàng hằn vết tay

Tôn chỉ khách hàng là thượng đế không bao giờ được quên.

Xem thêm: