Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buoi, ăn cut - Huấn Hoa Hồng (Huấn Rose)

Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buoi, ăn cut - Huấn Hoa Hồng (Huấn Rose)

Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buoi, ăn cut - Huấn Hoa Hồng (Huấn Rose)

Có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buoi, ăn cut

Meme liên quan: