Không sao, mị vẫn ổn. Mị đã quá quen với chuyện này rồi.

Không sao, mị vẫn ổn. Mị đã quá quen với chuyện này rồi.