Không thấy gì luôn thề - không thấy zì nuôn thề

Không thấy gì luôn thề - không thấy zì nuôn thề

Chú chim xanh đeo kính chống gậy giả mù