Không tự cảm tấy phi lý sao?

Không tự cảm tấy phi lý sao?

Riêng tao tao thấy phi lý lắm rồi đó nha.

Xem thêm: