Khuôn mặt khóc lóc, lấy tay lau nước mắt

Khuôn mặt khóc lóc, lấy tay lau nước mắt

Khuôn mặt khóc lóc, lấy tay lau nước mắt

Chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như thế này.