Kí lùm mé coi tức ôn - cailonma

Kí lùm mé coi tức ôn - cailonma

Được comment để biển hiện 1 trạng thái bức xúc và tức tối.