Kiếm sĩ nằm vật ra thôi để tao chết luôn cho rồi

Kiếm sĩ nằm vật ra thôi để tao chết luôn cho rồi

Kiếm sĩ nằm vật ra thôi để tao chết luôn cho rồi

Chứ cái tầm này thì không thiết tha gì cuộc sống nữa.

Meme liên quan: