Là bài ma thuật Khá Bảnh múa quạt

Là bài ma thuật Khá Bảnh múa quạt

Khá Bảnh múa quạt, thổi bay thiên thạch không trượt phát lào.