Làm đường nữa đi bạn - thôi mai còn phải đi làm

Làm đường nữa đi bạn - thôi mai còn phải đi làm

Làm đường nữa đi bạn - thôi mai còn phải đi làm

Kẻ ít thôi mai còn đi làm.

Meme liên quan: