Làm vậy ai dụ mày? Chơi vậy ai dụ?

Làm vậy ai dụ mày? Chơi vậy ai dụ?

Làm vậy ai dụ mày? Chơi vậy ai dụ?