Làm việc bằng cái đầu thì chân tay đỡ vất vả

Làm việc bằng cái đầu thì chân tay đỡ vất vả

Làm việc bằng cái đầu thì chân tay đỡ vất vả

Anh da đen đội bao tải nặng trên đầu thay vì đẩy bằng xe rùa - best IQ - làm việc bằng cái đầu meme.