Lan Huyết Ngan Lạc Riềng 69 tỷ (tiết canh ngan rau húng)

Lan Huyết Ngan Lạc Riềng 69 tỷ (tiết canh ngan rau húng)

Lan Huyết Ngan Lạc Riềng 69 tỷ (tiết canh ngan rau húng)

Phải lúc đang thèm thì trả hẳn 70 tỷ.