Lau nước mắt nói chút tổn thương này có xá là gì chứ

Lau nước mắt nói chút tổn thương này có xá là gì chứ

Lau nước mắt nói chút tổn thương này có xá là gì chứ

Khi bạn đã trải qua trăm nghìn nỗi đau khác to lớn hơn.