Lấy 2 lọ keo 502 mà nhỏ vào mắt đi

Lấy 2 lọ keo 502 mà nhỏ vào mắt đi

Làm ơn dán 2 mắt tôi lại, tôi không muốn nhìn bọn nó tình cảm trên FB nữa.