Lấy dép đập chó

Lấy dép đập chó

Ngu học này. Láo này. Ăn đập này...

Xem thêm: