Lấy kéo cắt chữ I can't do it nhưng không cắt được

Lấy kéo cắt chữ I can't do it nhưng không cắt được

Tính cắt chữ "n't" đi nhưng xin lỗi không cắt được.