Loại người như anh chỉ có đi tù thôi - Gia Cát Lái

Loại người như anh chỉ có đi tù thôi - Gia Cát Lái

Loại người như anh chỉ có đi tù thôi - Gia Cát Lái

Đi tù đi xe chở phạm nhân đang đứng sẵn ngoài cổng kìa!

Meme liên quan: