Lời như thế mà anh cũng nói ra được

Lời như thế mà anh cũng nói ra được

Sao lại có thể thiếu suy nghĩ trước khi nói vậy chứ?

Xem thêm: