Lớn rồi tiêu cực lên chứ bạn, tích cực mãi được đâu

Lớn rồi tiêu cực lên chứ bạn, tích cực mãi được đâu

Lớn rồi tiêu cực lên chứ bạn, tích cực mãi được đâu

Ai rồi cũng tiêu cực dần lên mà thôi.

Meme liên quan: