Long 1 tỷ gói mè: bao nhiêu lâu nữa thì quên được cô ấy?

Long 1 tỷ gói mè: bao nhiêu lâu nữa thì quên được cô ấy?

Long 1 tỷ gói mè: bao nhiêu lâu nữa thì quên được cô ấy?

Bao giờ bán được 1 tỷ gói mè rồi nói chuyện.