Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu - The Rock

Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu - The Rock

Hồi tưởng lại quá khứ trẻ trâu của mình.

Xem thêm: