Má nó tức - Cậu bé áo xanh gồng mình muốn tát bạn

Má nó tức - Cậu bé áo xanh gồng mình muốn tát bạn

Khi sự kiềm chế của bạn được đẩy lên giới hạn.