Mà thôi bạn ơi bỏ đi mà làm chó, hay ho gì cái đó đâu mà

Mà thôi bạn ơi bỏ đi mà làm chó, hay ho gì cái đó đâu mà

Mà thôi bạn ơi bỏ đi mà làm chó, hay ho gì cái đó đâu mà

Làm chó đơn giản và nhẹ nhàng hơn làm người rất nhiều.

Meme liên quan: