Mắc cái gì mà kiếm chuyện với bê đê quài z?

Mắc cái gì mà kiếm chuyện với bê đê quài z?

Mắc cái gì mà kiếm chuyện với bê đê quài z?

Xin hãy tránh xác các anh bê đê.