Mặc kệ sự đời, bố mày ăn cơm

Mặc kệ sự đời, bố mày ăn cơm

Mặc kệ sự đời, bố mày ăn cơm

Việc nào ra việc đấy, trời đánh tránh miếng cơm.