Mặt ăn ngu nhưng ku anh bự

Mặt ăn ngu nhưng ku anh bự

Lời Lưu Bị nói chuẩn không cần chỉnh.

Xem thêm: