Mặt mèo hỏi không biết chuyện gì xảy ra

Mặt mèo hỏi không biết chuyện gì xảy ra

Ủa là sao, đây là đâu, tao là ai

Xem thêm: