Mày bỏ con mẹ mày cái kiểu đấy đi - bà nhặt đồ không trả

Mày bỏ con mẹ mày cái kiểu đấy đi - bà nhặt đồ không trả