Mày câm mẹ mồm vào, tao đang nung lon (nướng lon)

Mày câm mẹ mồm vào, tao đang nung lon (nướng lon)

Đang nướng lon nha, mọi người đừng có mà hiểu nhầm.