Mày có biết bố mày là ai không?

Mày có biết bố mày là ai không?

Gáy lên với bố mày một phát xem như thế nào nào.

Xem thêm: