Mày có biết bố mày là ai không?

Mày có biết bố mày là ai không?

Mày có biết bố mày là ai không?

Gáy lên với bố mày một phát xem như thế nào nào.

Xem thêm: