Mày có câm mẹ cái mồm mày đi không - Xuân Bắc

Mày có câm mẹ cái mồm mày đi không - Xuân Bắc

Cứ phải để quát ầm lên thì mới nghe theo à?

Xem thêm: