Mày có thích nổi tiếng không?

Mày có thích nổi tiếng không?

Mày có thích nổi tiếng không?

Kết quả là cả 2 đều đã rất nổi tiếng.

Meme liên quan: