Mày đó, học bài đi - cô Minh Hiếu chỉ tay quát

Mày đó, học bài đi - cô Minh Hiếu chỉ tay quát

Vào năm học rồi tập trung học hành nghe chưa?

Xem thêm: