Mày nói ít thôi - Đầu cắt moi

Mày nói ít thôi - Đầu cắt moi

Nói ít thôi, nếu nói nhiều quá thì nổ cái địa chỉ ra đây.

Xem thêm: