Mày ở đâu? Nổ ngay cái địa chỉ

Mày ở đâu? Nổ ngay cái địa chỉ

Cứ đưa cái địa chỉ đi đã rồi nói chuyện sau.

Xem thêm: