Mày quá yếu Sasuke, vì mày không bán được một tỷ gói mè

Mày quá yếu Sasuke, vì mày không bán được một tỷ gói mè

Mày quá yếu Sasuke, vì mày không bán được một tỷ gói mè

Tao hỏi lại lần cuối, bao lâu thì mày mới bán được 1 tỷ gói mè?