Mày sẽ không bị ai lừa đâu vì đéo ai thèm nói chuyện với mày cả

Mày sẽ không bị ai lừa đâu vì đéo ai thèm nói chuyện với mày cả

Mày sẽ không bị ai lừa đâu vì đéo ai thèm nói chuyện với mày cả

Sự thật mất lòng, đừng lòng vòng cho mất thời gian.