Meme cầm cây thánh giá nói lạy chúa

Meme cầm cây thánh giá nói lạy chúa

Meme cầm cây thánh giá nói lạy chúa

Nhiều lúc chỉ có chúa mới cứu rỗi được trong những tình huống kiểu như thế này.