Meme đội quần lên đầu cho đỡ nhục

Meme đội quần lên đầu cho đỡ nhục

Quê quá quê nên chỉ biết đội quần lên đầu cho đỡ xấu hổ.